هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

IPS Empress Direct Opaque

$44.00
قیمت امتیازی: امتیاز 2200
موجود
+
empress direct color - opaque visual

IPS Empress Direct Opaque

IPS Empress Direct Opaque is the ideal opaquer to mask undesired shade effects.

The light-curing opaque IPS Empress Direct Opaquer material reliably masks undesired tooth discolourations, exposed metal surfaces and core build-ups in the anterior and posterior region. Given its high masking power, even the application of thin layers is sufficient to mask undesired discolourations or metal surfaces successfully: Even in deeper areas, discolouration is no longer visible. IPS Empress Direct Opaque comes in the ergonomic Luer-Lock syringe and is available in a universal shade.

Empress Direct Opaque 1.8gr

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)