هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Astropol

برای قیمت با ما تماس بگیرید
موجود

The Astropol polishing system is especially designed for the finishing, polishing and high-gloss polishing of composite and ceromer materials.


Astropol is a comprehensive finishing and polishing set that embraces three grit sizes and four differently shaped polishers for interdental and occlusal applications:

  • Small Flame
  • Large Flame
  • Cup
  • Disc

Astropol F (finish)
is suited for the removal of excess material and pre-polishing applications.

Astropol P (polish)
is designed for the polishing of restorations. Astropol P ensures a smooth surface finish and helps achieve first-class results particularly in conjunction with micro-filled composite materials (Heliomolar, Heliomolar Flow, Heliomolar HB).

Astropol HP (high-gloss polish)
is suitable for high-end results exhibiting very smooth, highly lustrous surfaces. These polishers are particularly recommended for hybrid composites (Tetric, Tetric EvoCeram, Tetric EvoFlow, Tetric Ceram HB).

Direct Restoratives

PREPARE :
Bond:
Cure :
Fill :
Finish :
Maintain :
لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)