هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه
FREE SHIPPING

Sales Order Section

$130.00
قیمت امتیازی: امتیاز 6500
موجود
+

- Order ID
- Customer
- Total
- Order status ( +checkbox "Notify customer")
- "Detail" / "Delete"
When the "Detail" link is clicked, a pop-up window with the following fields will appear:
- Order ID
- Customer
- Order date
- Product list (Product, Quantity, Unit Price, Subtotal)
- Shipping address
- Shipping method
- Order status ( +checkbox "Notify customer")
- Note
- Subtotal
- Total
- "Save" / "Save & Close" / "Close"

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)