هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه
$130.00
قیمت امتیازی: امتیاز 6500
موجود
+

- Scheduled date
- Order type
- Description
- Total
- Status
- "Detail" / "Delete"
3.2 When the "Detail" link is clicked, a pop-up window with the following fields will appear:
- Scheduled date
- Order type
- Description
- Product list (Product, Quantity, Unit Price, Subtotal)
- Total
- Status
- "Save" / "Save & Close" / "Close"

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)