هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه
FREE SHIPPING

Purchase Orders Section

$130.00
Hossein Tavakolian
قیمت امتیازی: امتیاز 6500
موجود
+

- Order ID
- Supplier
- Total
- Order status
- "Detail" / "Delete"
When the "Detail" link is clicked, a pop-up window with the following fields will appear:
- Order ID
- Supplier
- Product list (Product, Quantity, Unit Price, Subtotal)
- Order status
- Subtotal
- Total
- "Delete / "Close"

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)