هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

Casio DR-210TM

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$49.96
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 2498
T0130501N7
موجود
+
DR-210TM Technical Specifications
Display
Digits
12
Type
Digitron
Special
Large Display
Printer
Speed - lines/second
4.4
Print Color
2 Color-Black/Red
Type
Ribbon
Ink Ribbon
RB-02
Features
Decimal Selector
Floating or fixed decimal 0,1,2,3,4,6
Item Counter
Independent Memory
Printing Reference Numbers
Tax Calculation
Automatic Constants
Independent Add Register
Grand Total
MU/MD
Feed
Right Shift Key
Round Off
Round Up
Cut Off
ADD Mode
Cost/Sell/Margin
Paper
2-1/4 inch plain
Power
Type
AC
Unit Dimensions
Size (inches)  H x W x L
4-3/10" x 8-2/5" x 15"
Weight oz/lbs
3.7 lbs

Technical Specifications Subject to Change

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)