هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

3D Blu-ray Disc™ Player (BD-D7000)

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$299.99
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 15000
W0018W504I
اتمام موجودی

Whether you are viewing a premium-quality 2D picture or seeing incredible 3D depth, images are breathtakingly real in Samsung Full HD. Combine with a 3D TV and 3D active shutter glasses to view the latest Hollywood 3D titles or amplify your viewing experience by upconverting 2D content to immersive 3D.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)