هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

8GB E Series Walkman Video MP3

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$89.99
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 4500
E0149D04B9
موجود
+

Long lasting battery offering up to 50 hours of music or up to 10 hours of video playback, FM tuner, Karaoke mode, Clear Audio technologies, EX headphones, integrated mic and 2.0" LCD.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)