هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

TS-D6902R

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$180.00
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 9000
H0051EAJD8
موجود
+

Absolute fidelity to musical sources takes form from speakers that reproduce the ambience in which sounds originate. Stage size, musicians’ movement, aural reflection and other distinctive details all bring these sounds to life. Pioneer D-Series speakers are available in 2-way component packages or 2-way coaxial designs in multiple sizes that fit most vehicles.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)