هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

DEH-1300MP

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$79.00
قیمت امتیازی: امتیاز 3950
K0042BKTKR
موجود
+

With music in so many different formats, it only makes sense to have a CD receiver that can play them all. Take your digital songs on the go by copying them directly onto a CD-R or CD-RW disc in either MP3 or WMA formats. Since these files are digitally encoded, you will be able to see detailed track information such as artist, song title, and album.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)