هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

TomTom GO LIVE Top Gear edition

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$199.96
قیمت امتیازی: امتیاز 9998
T0029EAW9R
موجود
+

The TomTom GO LIVE Top Gear edition satnav! Featuring the voice of Jeremy Clarkson, plus a heap of Top Gear bonus goodies, this special edition satnav is the ultimate traffic- vanquishing weapon for the discerning driverist. With speed camera warnings, information via Local Search with Google™, weather reports and more, it’ll spirit you onto gloriously empty roads when all about you are stuck in jams. With the calming presence of Jeremy Clarkson himself by your side, what could possibly go wrong?

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)