هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

nüvi® 3450

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$299.99
قیمت امتیازی: امتیاز 15000
T0032Q3082
موجود
+

Garmin Guidance 3.0 allows you to quickly look up addresses and services and be guided to your destination with voice-prompted, turn-by-turn directions that speak street names. It comes preloaded with maps that feature 3-D landmarks and terrain for North America. It also comes preloaded with more than 8 million points of interest and offers the ability to add your own.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)