هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

MV800 16.1 Megapixel MultiView Compact Digital Camera

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$279.99
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 14000
N0161QCS4X
موجود
+

The 3.0" Flip-Out Display lets you take and view great pictures from multiple angles. Easily adjust the LCD from 0 to 180 degrees and make any shot possible. Snap a picture over a crowd or get waist-level candids of kids and pets, or spin the display for perfectly framed self-portraits. Choose from 3 shutter options to comfortably snap pics from any position.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)