هشدار کوکی ها در این سایت برای ارائه بهترین تجربه کاربر استفاده می شود. اگر ادامه دهید، فرض می کنیم که شما موافقت میکنید که کوکی ها را از این سایت دریافت کنید. باشه

The Process of Research in Psychology

FREE US shipping over $100!Orders within next 2 days will be shipped on Monday

$74.00
(با مالیات)
قیمت امتیازی: امتیاز 3700
Q0045PT1DZ
موجود
+

A student friendly, thoughtfully organized introduction to research in psychology 

Employing numerous examples and the pedagogical approach of spaced repetition, this introductory text provides a step-by-step explanation of how to design, conduct, and present a research study in psychology. Chronologically organized and chock-full of pedagogy, this book creates logical scaffolding upon which students can build their knowledge.

لیست علاقه مندیها (0)
لیست مقایسه (0)
سبد من (0)